Типові завдання І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

Варіант 5

 

Завдання 1. Бінарний тест. Вірно/невірно (максимальна оцінка 20 балів)

                    

1.   Всі точки, які лежать на кривій виробничих можливостей, відповідають ефективному використанню ресурсів.

Вірно

 

Невірно

 

2.   Зниження Центральним банком норми обов’язкових резервів позитивно вплине на дохідності для вкладників комерційних банків.

Вірно

 

Невірно

 

3.   В ринковій економіці проблема «що виробляти?», «як виробляти?» і «для кого виробляти?» вирішуються за допомогою цінового механізму.

Вірно

 

Невірно

 

4.   Якщо ціна товару не покриває навіть середні змінні витрати, то фірма повинна зупинити свою діяльність.

Вірно

 

Невірно

 

5.   При збільшені виробництва граничного продукту, продуктивність факторів виробництва спочатку росте, а потім починає падати.

Вірно

 

Невірно

 

 

Завдання 2. Тест. Оберіть всі вірні відповіді (максимальна оцінка 20 балів)

1. Предмет макроекономічного аналізу
a) вплив збільшення норми банківського резерву на об’єм інвестицій;
b) вплив зміни ставки похідного податку на рівень цін;
c) взаємозв’язок темпу інфляції та рівня безробіття;
d) вплив збільшення цін на сигарети на кількість курців;
e) вплив росту прибутку споживачів на попит автомобілів.


2. Спільна риса олігополістичної та монополістичної конкуренції
a) фірми мають ринкову владу;
b) діє велика кількість продавців та покупців товару;
c) продається як однорідний, так і диференційний продукт;
d) відсутня крива пропонування фірми;
e) важко подолати бар’єри входу в галузь нових фірм.


3. Зростання попиту на працю в галузі має місце, коли спостерігається
a) зниження попиту на продукцію, яка випускається за допомогою цієї праці;
b) збільшення ціни на продукцію, яка випускається за допомогою цієї праці;
c) збільшення числа людей, пропонуючи свої послуги на ринку праці;
d) збільшення ціни купівлі капіталу;
e) збільшення мінімального рівня оплати праці.


4. Характерною рисою ринку досконалої конкуренції є
a) легкість входу на ринок;
b) диференційний продукт;
c) значні витрати на рекламу;
d) велика кількість покупців та продавців;
e) економічний прибуток в довгостроковому періоді.


5. Предметом мікроекономічного аналізу є
a) вплив збільшення норми банківського резерву на об’єм інвестицій;
b) взаємозв’язок темпу інфляції та рівня безробіття;
c) вплив підвищення цін на сигарети на кількість курців;
d) вплив зміни ставки похідного податку на рівень цін;
e) вплив росту доходів споживачів на попит автомобілів.


6. До трансферних платежів відносять
a) зарплату;
b) стипендію;
c) премію;
d) пенсію;
e) соціальну допомогу.


7. В результаті економічного росту не може мати місце зниження
a) номінального ВВП;
b) потенційного ВВП;
c) рівня цін;
d) темпу інфляції;
e) ставки відсотка.


8. Переміщення кривої виробничих можливостей вправо може бути викликане
a) удосконаленням технології виробництва благ;
b) збільшенням кількості грошей в економіці;
c) більш ефективним розподілом обмежених ресурсів;
d) немає вірної відповіді.


9. Переміщення кривої пропонування вправо-вниз означає, що
a) при кожному значені ціни виробники готові продати більшу кількість продукту;
b) при кожному значені ціни величина попиту росте;
c) величина пропонування товару росте при збільшені ціни даного товару;
d) пропонування товару росте при зниженні ціни даного товару;
e) немає вірної відповіді.


10. Два бізнесмени вирішили зайнятись благодійністю. Перший анонімно передав $10000 в дитячий будинок, а другий організував фонд підтримки молоді як підрозділу своєї фірми, знизивши завдяки цьому суму податку на прибуток. Хто з них зробив раціонально?
a) тільки перший так, як благодійність в корисних цілях не може бути раціональною;
b) тільки другий так, як першому не вдасться вилучити всю вигоду з даної ситуації;
c) обидва так, як кожний усвідомлював, що він робив;
d) ні один з них так, як раціональніше було б вкласти ці гроші в розширення виробництва.

 

Завдання 3. Для кожного з наведених тут понять і категорій оберіть відповідне до нього визначення і запишіть відповіді в таблицю (максимальна оцінка 20 балів).

 

Заповніть таблицю відповідей:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поняття

1. Оподаткування.

2. Блага-компліменти.

3. Інферіорні  товари.

4. Дипресія.

5. Амортизація.

6. Нуліфікація.

7. Валютний курс.

8. Активні операції.

9. Фінанси.

10.Экономічна система.

 

 

Визначення

a. Блага, які можуть бути використані тільки разом з іншими благами.

b. Сукупність відносин між державою, юридичними і фізичними особами, між самими юридичними особами, а також між державою  з приводу освіти, розподіл між користувачами фондів  грошових засобів.

c.  Встановлений законодавством держави механізму вилучення частини  доходів в користь держави.

d. Банківська діяльність, зв’язана з розміщенням грошових засобів і формування прибутку.

e.  Сукупність  організаційно - правових форм господарювання  на основі певного виду власності.

f.  Обмін старих грошових знаків на нові з більшою номінальною вартістю.

g.  Ціна грошової одиниці однієї держави, виражена в грошових одиницях іншої держави.

h. Припинення падіння ділової активності.

i.   Товари, попит на які зменшується при збільшенні доходів  населення.

j.   Знос основного капіталу.

 

Завдання 4. Задача (максимальна оцінка 20 балів)

 

Функція попиту на зерно має вигляд: Qd=100-Р, де Qd-величина попиту на зерно в тоннах, а Р-ціна тонни зерна в гривнях. Пропонування  зерна задано функцією:  Qs=4P, де Qs- величина пропонування зерна. Скільки зерна і за якою ціною буде продано в стані рівноваги? Скільки зерна буде реалізовано, якщо  уряд  установить  фіксовану ціну  40 грн. за тонну зерна?   

 

Завдання 5. Задача (максимальна оцінка 20 балів)

 

Підприємство реалізувало 150 одиниць за ціною 20 грн. Витрати при цьому склали 15 грн. на одиницю продукції. Визначити чистий прибуток підприємства, якщо податок на прибуток складає 18%.

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено