Об'єктивна необхідність врахування факторів зовнішнього впливу на розвиток вищої освіти

Роль і значення вищої освіти зростає в усьому світі. Як свідчить досвід багатьох розвинених країн, саме завдяки вищій освіті вони досягли значних успіхів у різних сферах діяльності, і в-першу чергу в економіці. Прикладом цього є Південна Корея, Китай, США, Німеччина та інші країни. Роль і значення вищої освіти зростає в сучасних умовах, для яких характерне інноваційний розвиток, впровадження автоматизації і штучного інтелекту.

Застосування нових технологій пов'язане з необхідністю підвищення рівня людського капіталу. Це завдання може виконати вища освіта.

Вища освіта в Україні сьогодні зіткнулося з певними труднощами, які пов'язані значною мірою з факторами зовнішнього впливу. До числа таких факторів слід віднести:

1) демографічні проблеми в країні;

2) виїзд студентів на навчання за кордон;

3) плановане підвищення вартості навчання за контрактом.

Розглянемо ці фактори більш детально. Як свідчать статистичні дані, чисельність студентів у вищих навчальних закладах нашої країни щорічно зменшується. Причиною цього є як зниження чисельності населення, так і виїзд значної кількості студентів за кордон. Багато європейських країн вирішують свої демографічні проблеми шляхом залучення студентів на навчання з інших країн. Для цього вони створюють пільгові умови вступу, навчання, проживання та оплати. Результатом такої політики зарубіжних країн стало те, що багато навчальних закладів в Україні відчувають відтік молоді. Це негативно позначається як на діяльності вищої школи країни, так і на подальший розвиток держави. Причина в тому, що багато студентів, закінчивши навчальний заклад за кордоном, залишаються там жити і працювати. В результаті цього Україна втрачає кадри, які необхідні їй для свого розвитку.Згідно з офіційною інформацією, Міністерство освіти і науки з 2020 року планує підвищити вартість по навчанню за контрактною формою, так як вартість такої оплати нижче, ніж держава виділяє за державним замовленням. При цьому планується зниження вартості освіти за заочною та дистанційною формами. Така політика буде сприяти подальшому зниженню чисельності студентів на денній формі навчання.Сукупність впливу вище названих чинників викликає необхідність прийняття відповідних заходів з боку університетів.До числа таких заходів слід віднести:

1) побудова тісної взаємодії університетів з бізнесом з метою підготовки тих фахівців, які потрібні в тому чи іншому регіоні;

2) розширення сфери застосування заочної, вечірньої та дистанційної форм навчання.Особливо варто звернути увагу на дистанційну форму навчання. Як свідчить світова практика, багато університетів світу розширюють такий вид освіти. Це підтверджується досвідом університетів США, Китаю, Європи, Азії.Дистанційна освіта має такі переваги:1) можливість отримати вищу освіту, не припиняючи трудової діяльності;2) індивідуальний підхід до кожного студента;

3) можливість отримати вищу освіту в більш пізньому віці.У Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського проведена велика робота по впровадженню дистанційної форми навчання. На сайті університету для студентів представлена ​​повна інформація з усіх предметів, що дозволяє їм краще вивчати дисципліни своєї спеціальності. Подальший розвиток дистанційної форми навчання дозволить збільшити чисельність студентів, підвищити якість освіти і зменшити виїзд студентів на навчання за кордон.

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено